Енергийна медицина с Дона Идън - Български сайт

Няколко техники за облекчаване на болката

Издишване на болката.

Дишането задвижва енергията. Чрез концентри­ране на дишането си вие контролирате болката. Много жени успяват да се справят с родилните болки, като използват дихателната техника на Ламейз, а тя може да се прилага във всяка ситуация. Процедурата е проста. Вдишай­те през ноздрите, със затворена уста, сякаш миришете роза. Издишайте през устата, като че ли духате свещ. Забавяйте леко всяко следващо вдишване. С издишването изхвърляте и част от енергията, ангажирана от болката. Добре е да имате нещо, което да ви припомня изпълнението на процедурата, защо­то когато дойде болката, умът ви далеч не е на висота. Обикновено уча хо­рата на следната мантра, която да ги води при необходимост: затворена ус­та, вдишване, мирисане на роза; отворена уста, духане на свещ, издухване на болката.

Потупване, обтягане, ощипване и изсмукваме на болката.

Когато се ударим или нараним, инстинктивно докосваме мястото и започваме да го разтриваме. Това е инстинктът да бъдем чути! Следващите техники поняко­га са достатъчни, за да се успокои болката.

Потупване.

За някои мускули, като при болка в рамото, потупвайте цяла­та област. Използвайте пръстите си или нещо с много и малки „чукчета", например лека четка за коса с пластмасови шапчици на бодличките. Потуп­вайте, докато почувствате, че е достатъчно, например около минута. Изпол­звайте вашата интуиция. Най-вероятно ще усетите, че нещо се е освободи­ло и енергията тече по-свободно.

Обтягане.

При положение, че това не се касае за открита рана, обтягането на зоната около болката също води до облекчение. Болката събира голямо количество енергия. Обтягането на областта на около 2—3 см извън грани­ците й освобождава част от енергийните натрупвания. После натиснете дъл­боко по периметъра на болката и разтегнете мускула във всички посоки.

Щипане.

Лекото пощипване на кожата е сигнал за мозъка, че болката не е необходима вече. И пак напомням — това не може да се извърши при отк­рита рана. Отидете в центъра на болезнената зона с палец и показалец и съв­сем леко щипнете кожата веднъж. Ощипването има рестартиращ ефект и за­действа така наречения вретеновиден клетъчен механизъм. В нервната сис­тема постъпва сигнал, който освобождава хванатата енергия.

Изсмукване.

Поставете лявата си ръка върху болезненото място на чо­века. Уверете се, че лявата ви ръка, която издърпва енергията, изсмуква бол­ката на другия. Тогава отпуснете дясната ръка надолу, навън и встрани от тя­лото ви. Уверете се, че болката на човека изтича през дясната ви ръка. Ако почувствате, че енергията се задържа във вашето тяло, вместо да изтече през дясната ръка, незабавно спрете и разтърсете енергично двете си ръце. (Ако някога почувствате нечия енергия да се задържа във вас, поставете и двете си ръце до лактите под студена течаща вода). Обикновено не е проблем да изсмучете чуждата болка, без тя да се задържи в тялото ви, а наблюденията ми по време на курсовете показват, че техниката е до голяма степен инстинктивна. Хора, които никога не са чували за изсмукване на бол­ката, съвсем спонтанно се придвижват до болезнената област у партньора си, като автоматично отпускат надолу дясната си ръка и я отвеждат встрани от тялото си.

Уебсайт в alle.bg