Енергийна медицина с Дона Идън - Български сайт

Как да променим физиологичен или психологически навик

Промяна на физиологичен или психологически навик. 

Темпоралното потупване" е древна техника, наскоро преоткрита наново. Най-напред е използвана на Изток като болкоуспокояващо средство, но се оказва много ефективна за разрушаване на стари привички и едновременно създаване на нови. Потупването по протежение на темпоралната кост — като се започне от слепоочията и в кръг се стигне до задната част на ухото прави мозъка по-възприемчив и временно потиска другите сензорни импулси. Също така успокоява тройния енергетизатор, защото потупването става в посока, обратна на естествения му поток, а всъщност тройният енергетизатор най-решително управлява навиците на тялото. Успокоявайки онази част от нервната система, която се бори да запази старите навици, вие мно­го по-лесно можете да формирате нов навик.

През 70-те години основателят на приложната кинезиология Джордж Гуд-харт открил, че потупването по черепната линия между темпоралната и спеноидалната кост временно премахва механизмите, които пропускат сензор­ните импулси. Ако прилагате автосугестия или утвърждавате на глас нещо, докато потупвате, мозъкът ви ще е изключително податлив. Потупва­нето по темпоралната кост също така улавя разликите между лявото и дяс­ното полукълбо на мозъчната кора. Понеже при повечето хора в лявото по­лукълбо е закодирана критичност и скептицизъм, отрицателно формулираните твърдения са по-тясно свързани с начина, по който то фун­кционира, и е по-вероятно то да ги приеме. За такива твърдения потупваме лявата страна главата. По подобен начин, тъй като дясното полукълбо възприема положителна информация, за позитивно формулирание твърдения потупваме дясната страна. Този модел действа обратно при някои левичари, но можете да тестувате енергийно, за да сте сигурни. Ако давате добър ре­зултат при потупване на лявата страна, съпроводено с отрицателно формулирано твърдение, спазвайте инструкциите; в обратния случай смене­те местата на „ляво" и „дясно" в инструкциите.

Започнете, като определите навик, отношение, автоматична емоционална реакция или свързано със здравето ви състояние, което желаете да промени­те. Опишете исканата промяна в едно изречение, заявено като положително твърдение, в сегашно време, сякаш желаното състояние вече е налице. Това може да не е вярно в момента, но изразява желанието ви да бъде истина в бъдеще. Например можете да кажете: „Когато съм под напрежение, запазвам спокойствие". Хубаво е и да напишете твърдението си.

След това повторете твърдението, като запазите същото значение, но го формулирате с отрицателни частици (например „не", „никога", „няма" и т. н.). Така „спокоен и балансиран" ще се трансформира в: „Когато съм под напрежение, вече не изпадам в стрес". Обърнете внимание, че смисълът ос­тава положителен, независимо, че твърдението е изречено с отрицателни ду­ми. Друг пример: „Ям за здраве и добро самочувствие и изпитвам удоволс­твие от храната" може да се преобразува в: „Не се храня поради тревога и принуда". „Ноктите ми растат дълги и здрави" става: „Повече не си гриза ноктите". (Време — около минута).

1. Започвайки от слепоочието, потупвайте лявата страна на главата отпред назад с трите средни пръста (показалец, среден и безименен) на лявата ръка (виж фиг. 48). Кажете негативно формулирана­та версия на твърдението, като спазвате ритъма на потупванията. Потупвайте достатъчно енергично, за да направите плътен контакт и да усетите лек тласък. Потупвайте отпред назад около пет пъти, като всеки път изказвате твърдението.

2. Повторете техниката отдясно, като потупвате с дясната ръка и използвате този път положителната форма на твърдението.

3. Повтаряйте процедурата по няколко пъти на ден. Колкото повече потупвате и утвърждавате новия модел, толкова по-силен е ефектът върху нервната ви система и полето на навиците.

Потупването на темпоралната кост е комбинация от множество мощни елементи, сред които повторение, автосугестия и препрограмиране на невроните. То влияе не само на мозъка, но и на всеки меридиан, така че пос­ланието за намеренията ви се изпраща до всяка система в организма. Това е изкушаващо лесен метод за промяна на много модели, които не могат да се преодолеят единствено чрез силата на волята.

Удивителни са паралелите между физическите и емоционалните ни проблеми. Понякога поведението на даден орган започва да отразява начи­на, по който ние се държим. Ще използвам себе си за пример. Някой път ми е трудно да поставя ясни граници между мен и хората. Имайки предвид естеството на работата ми, това може да се окаже непреодолим проблем. Пре­ди няколко години станах изключително податлива на инфекции. Като че ли тимусната ми жлеза, отговаряща за предпазването на организма от инфек­ции, моделираше поведението си аналогично на моето. Започнах да потуп­вам върху лявото си слепоочие твърдението: „Тимусната ми жлеза не позво­лява вече на чужди нашественици да проникват в организма ми", а отдясно: „Тимусната ми жлеза бдително съблюдава строги граници, които държат на разстояние чуждите нашественици". Не само устойчивостта ми към инфек­ции се подобри, но и способността ми да създавам граници между себе си и останалите. Част от очарованието на този метод е, че като излагате намере­нията си в рамките на две кратки изречения, понякога достигате до дълбока­та същност на една сложна и учудваща връзка между тяло, ум и душа.

Съществува и друго приложение на точките за темпорално потупване — безмълвното им поглаждане вместо потупване. Това е едновременно успо­кояващо и утешаващо. Поставете пръстите си върху слепоочията от двете страни на главата и погалете темпоралните точки, като дишате дълбоко. Ко­гато искате да задоволите някое силно желание, поглаждайте темпоралните точки от двете страни на главата едновременно и дишайте дълбоко. Ако нап­ример изпитвате паническо усещане за глад или желание да се поддадете на друго пристрастие, погладете темпоралните си точки. Много хора успокояват страстите си чрез този прост метод и чувството за паника отминава.

Толкова съм убедена, че темпоралното потупване е най-доброто средство да регулираме живота си, че ми се иска да ви разкажа няколко случая, къде­то то не е действало, тъй като те са поучителни как да го впрегнем в рабо­та. Забелязала съм, че темпоралното потупване не въздейства, когато твър­денията не са словесно точно конструирани. Думите трябва да са на език, който ви е добре познат. Понякога е за предпочитане изреченията да са изказани простичко, на възможно най-достъпен език, вместо да са моралистични, религиозни, в стил Нова епоха или други „маняшки" думи, които са далече от начина ни на мислене. Важно е също думите да са свързани с на­шите ценности и да съответстват на чувствата така, че когато казваме нещо, да не излезе, че мислим за друго или се опитваме да отхвърлим основна пот­ребност.

Една жена искаше да отслабне с 9 килограма, а вместо това качи петнай­сет, използвайки този начин. От лявата си страна тя потупваше твърдение­то: „Вече не задържам наднорменото си тегло", а отдясно: „Стрелката на кантара ми сочи 75". Изреченията изглеждат правилни, но ефектът беше об­ратен. Помолих я да забележи дали мислите й следват думите, дали съзна­нието й не се колебае или други образи не навлизат в него. Оказа се, че при всяко потупване й идвало на ум: „По дяволите, приличам на лелка, винаги ще имам тяло на лелка, накрая ще заприличам на [дебелата ми] леля Софи". Тя се потупвала с тази мисъл по пет пъти на ден. И е дало резултат! Мисъл­та и образът бяха много по-мощно внушение, отколкото старателно подбра­ните й твърдения. Впрочем жената отслабна значително, когато промени из­реченията: отляво „Не съм наследила тялото на леля Софи", а отдясно „Нас­ледила съм тяло, което може да бъде фино и гъвкаво".

Мъж, чиято длъжност била съкратена след 24 години работа в частна ком­пания, бил изпратен в колеж за една година за сметка на фирмата за преква­лификация. Пет седмици от началото на първия семестър изкарвал двойки и тройки на курсовите си работи, което било заплаха за преназначаването му. Залягал упорито, но открил, че не може да се концентрира да учи. Чул, че помагам на хора, които имат проблем със заучаването, и си записа час при мен. Аз не открих такъв проблем при него, но след четвърт век работа, ори­ентирана към контакти с много хора, полето на навиците му трябваше да се пренастрои, за да може да си възвърне концентрацията за учене. Обясних му всичко това и той много се ентусиазира, когато му показах как да използва възможностите на темпоралното потупване, за да промени полето на нави­ците си. След седмица обаче той дойде отново, силно обезкуражен. Беше из­пълнил инструкциите ми до последната буква, беше отделил необходимото време, но промяна в състоянието му не се забелязваше.

Каза ми твърденията си и аз проследих лично изпълнението на процеду­рата. На мен думите ми звучаха добре, но не пасваха добре на енергиите му.

Когато му обясних колко е важно думите да му звучат правилно, разбрах, че той е дошъл в Съединените щати на шестгодишна възраст и английският бе негов втори език. След като повтори техниката за още една седмица, със съ­щите твърдения, но този път казани на родния му език, човекът отчете зна­чително подобрение в способностите си да чете и да се концентрира.

Една моя приятелка реши да се откаже от пушенето, след като повече от година се бори с хронична кашлица. Научих я на темпоралното потупване. Потупвайки твърденията си „Вече не пуша" отляво и „Животът без цигари ми харесва" отдясно, започна да пуши като луда и изглеждаше много нещас­тна. Нещо в потупването засилваше навика й, а това много я безпокоеше. Независимо че потупването категорично имаше ефект, макар и обратен на желания, тя осъзна, че техниката действа и реши да се опита да я употреби в своя полза. Тя усещаше, че тревогата е ключът към проблема. Твърдение­то „Вече не пуша" провокираше безпокойството й, отчасти защото пушене­то бе основният й метод за релаксация. Включвайки интуицията си, тя отк­ри нова словесна формула. Отляво започна да потупва с думите: „Безпо­койството вече не ме кара да пуша", а отдясно: „Вече пуша само за удовол­ствие и за да бъда здрава". Тревожността й рязко намаля и от пакет цигари дневно тя отиде на три цигари седмично. Удържа това положение в продъл­жение на няколко месеца, използвайки запалваната от време на време цига­ра като мантра, като акт на медитация. Кашлицата й изчезна. Накрая тя на­пълно отказа цигарите.

Както при енергийното тестуване, а всъщност и при повечето неща в кни­гата, техниките често изискват повече неща от едно механично потупване. Нека обобщим онова, което трябва да имате предвид: потупването на темпо­ралната кост, съпроводено със словесни изявления, ще бъде по-ефективно, ако: (1) твърдението за лявата страна съдържа поне една отрицателна ду­мичка, а твърдението за дясната само положителни, (2) твърденията са хар­монични с начина, по който обикновено мислите и се изразявате, (3) казвай­ки твърденията, задържате вниманието си върху думите и тяхното значение, (4) твърденията не ви карат да извършвате неща, които противоречат на ва­шата ценностна система или на основни ваши потребности.

Наблюдавала съм успешното въздействие на темпоралното потупване при изключително широка гама от проблеми. То помага на хората да спрат цигарите, пиенето, преяждането. Помага за изграждането на себеувереност, оптимизъм и себеуважение. Прави имунната система устойчива срещу раз­лични сериозни болести, подобрява метаболизма при опити за отслабване, засилва координацията при изграждане на нови умения. То е важен фактор при ограничаване развитието на рака, изчистване на екземи и понижаване на високо кръвно налягане.

Изберете поведение, емоция или физиологично състояние, което ви е цел. Формулирайте негативно твърдение, което да потупвате от лявата страна, и положително за дясната. Можете да проверите чрез енергийно тестуване да­ли изреченията са в хармония с вашите енергии, като с едната си ръка из­вършвате процедурата, а другата подайте на някой приятел, когото сте помолили да ви тестува. Извършвайте потупването по четири-пет пъти дневно поне в продължение на седмица. При дълбоко вкоренените навици минава най-малко месец, преди резултатите да станат явни. Даже и да сте скептични, преценете сами въз основа на получените резултати.

Три заключителни мисли за постигане на максимално здраве, радост и жизненост: измъкнете се, настройте се, включете се.

Измъкнете се от гъмжащия около вас живот и редовно съсредоточавай­те съзнанието си върху вашето тяло. Съчувствайте му за неговата борба,  вместо  да  се дистанцирате,  подобно  на гражданин,  който извръща поглед, ако забележи, че се извършва насилие. Тялото ви ежед­невно води много битки заради вас. Когато се претовари и разболее, както се случва от време на време, не се отнасяйте с него като към враг. Обичайте го като най-скъпото си нещо, докато смъртта ви раздели.

Настройте се  за фините нишки на тялото, които водят към неговото добруване и удовлетворяват потребностите му. Разчитайте енергиите на тялото си с любопитство и загриженост, интуиция и енергийно тестуване, защото те са речникът, чрез който ще научите неговия език.

Включете се и подхранвайте телесните си енергии, като проследявате меридианите, завихряте чакрите, сплитате потоците, натискате точките и отваряте поле за взаимодействие, обмен и разбулване на загадките на болестите и здравето.

Уебсайт в alle.bg